Wat is de MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan op school. Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is het de taak van de MR om ervoor te zorgen, dat in de school, een ieder in staat wordt gesteld om zijn belangen naar voren te brengen en zijn standpunten toe te lichten.

De personeel- en oudergeleding van de MR bestaat uit zes personen: drie ouders en drie leerkrachten. In de medezeggenschapsraad van Aldoende hebben zitting: Leerkrachten: Michelle Abcouwer, Eva van Veen en Erwin Nieuwenkamp.
Ouders: Illya Bilderbeek, Joep Ketelaar en Khamisa Akarkach.

Wat doet de MR

De medezeggenschapsraad geeft advies en/of instemming over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR oordeelt over beleidsvoorstellen en andere voorstellen die door het bevoegd gezag (schoolbestuur, algemeen directeur en of directie) worden voorgelegd. Ook oordeelt de MR over de wijze waarop deze voorstellen worden uitgevoerd.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMO vastgelegd.

De medezeggingsraad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer 8 keer per jaar, overleg. Na iedere MR vergadering zijn de notulen te lezen op de schoolsite.

Hoe kom ik in contact met de MR leden

Het kan zijn, dat u zelf als ouder een kwestie wilt voorleggen aan de MR. De MR kan nagaan of dit incidenteel of structureel is en of meer ouders hiermee zitten. U kunt dan contact opnemen met een van de MR leden via het volgende e-mail adres: mr@obsaldoende.nl 

Namens de ouders:

Illya Bilderbeek, Roland van der Velde en een vacature.

Namens de leerkrachten: 
 Erwin Nieuwenkamp, Michelle Abcouwer en Gees van der Schoor.