Medezeggenschapsraad

Wat is de MR ?
De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan op school. Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is het de taak van de MR om ervoor te zorgen, dat in de school, een ieder in staat wordt gesteld om zijn belangen naar voren te brengen en zijn standpunten toe te lichten. De personeel- en oudergeleding van de MR bestaat uit zes personen: drie ouders en drie leerkrachten. 

Wat doet de MR ?
De medezeggenschapsraad geeft advies en/of instemming over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR oordeelt over beleidsvoorstellen en andere voorstellen die door het bevoegd gezag (schoolbestuur, algemeen directeur en of directie) worden voorgelegd. Ook oordeelt de MR over de wijze waarop deze voorstellen worden uitgevoerd.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMO vastgelegd. De medezeggingsraad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer 8 keer per jaar, overleg. Na iedere MR vergadering zijn de notulen te lezen op de schoolsite.

 
Hoe kom ik in contact met de MR leden ?
Het kan zijn, dat u zelf als ouder een kwestie wilt voorleggen aan de MR. De MR kan nagaan of zij het orgaan is waarbinnen dit besproken moet worden of dat de kwestie aan de directie, een medewerker of elders moet worden voorgelegd. Als u contact wilt met de MR, kan dit via het volgende e-mail adres: mr@obsaldoende.nl 


Wie zijn onderdeel van de MR?

Namens de ouders: 

Illya Bilderbeek, Wieke Heideman en Rosalie Puiman.

Namens de leerkrachten: 
Layla Dam, Anat Ginton en Gees van der Schoor.